Նպատակներ


«ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2008թ. հուլիսի 3-ին, որն իր գործունեության մեջ առաջնորդվում է օրինականության, ինքնակառավարման և ղեկավարման հրապարակայնության սկզբունքներով: Կազմակերպության նպատակն է՝ պաշտպանել և աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին, իրականացնելով  առողջապահական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված բազում ծրագրեր, որով կազմակերպությունը միտված է խթանելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառումը և նրանց իրավունքների լիարժեք ապահովումը Հայաստանում:

Կազմակերպությունն ինքնուրույն է որոշում իր կազմակերպչական կառուցվածքը, գործունեության առարկան, նպատակներն ու ձևերը` ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով.

1. Ցուցաբերել հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին նյութական և բարոյական աջակցություն:

2. Օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-առողջական ներառմանը և վերականգնմանը՝ տրամադրելով սայլակներ, քայլակներ, խնամքի պարագաներ և անհրաժեշտ այլ օժանդակ սարքավորումներ:

3. Պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը և իրավունքները դատարանում, այլ պետական և ոչ պետական հաստատություններում՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները, որպես մարդու հիմնարար իրավունք և աջակցել դրանց իրականացմանը:

4. Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով օրենսդրական գործընթացներին հասարակայնության մասնակցության ձևերի որոնումը, այդ թվում, դիտորդական առաքելություն իրականացնելու օժանդակությամբ՝ աջակցել օրենսդիր մարմններին մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների մշակման գործում, ընդ որում, քննարկվող օրինագծերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու միջոցով:

5. Աջակցել հաշմանդամության խնդիրների լուծմանը, հիմնվելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման միջոցով:

6. Խթանել կրթության բոլոր մակարդակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդհանուր ներառումը, ընդ որում, հանրային կյանքում նրանց լիակատար և արդյունավետ ներգրավվածության և մասնակցության միջոցով:

7. Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայրի ստեղծմանը՝ հասարակական վայրերի, ծառայությունների, տրանսպորտային միջոցների և այլն:

8. Խթանել խոսքի ու կարծիքի ազատությունը, տեղեկատվության մատչելիությունը, զուգահեռ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրային իրազեկումը՝ մարդու հիմնարար իրավունքների և գենդերային հավասարության տեսանկյունից:

9. Խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խտրականության բացառումը, քանի որ բոլոր անհատները հավասար են օրենքի առաջ և օրենքի համաձայն իրավունք ունեն, առանց որևէ խտրականության, մյուսների հետ հավասար հիմունքներով պաշտպանված լինելու օրենքով և օգտվելու օրենքից:

10. Ցուցաբերել և ապահովել հարգանք hաշմանդամություն ունեցող անձանց յուրահատուկ լինելու նկատմամբ՝ ընդունելով նրանց, որպես մարդկային բազմազանություն և մարդկության կարևոր մաս:

11. Կարևորել հաշմանդամություն ունեցող անձի ազատությունը և անվտանգությունը, որպեսզի նրանք այլ անձանց հետ հավասար հիմունքներով ունենան մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքին համապատասխան տրվող իրավական երաշխիքներ` տրամադրելով նաև անհրաժեշտ հնարավորություններ:

12. Խոչընդոտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահագործմանը, թրաֆիքինգի նպատակով՝ ազատելով շահագործումից, բռնությունից և դաժան վերաբերմունքից: