Ըստ «ԷԽՈ» ՀԿ կանոնադրության 2.1.6 դրույթի՝
Աջակցել հաշմանդամության խնդիրների լուծմանը՝ հիմնվելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վրա, ՀՀ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի մշտադիտարկման և դրանց ներառականության ապահովման միջոցով:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ մոնիթորինգը՝ պլանավորված, համակարգված, հաստատված կարգով իրականացվող սոցիալական իրականության որոշակի կողմի ուսումնասիրությունն է, որն ուղղված է իրականության դրական փոփոխությանը` առանց որևէ բռնության գործադրման:
«ԷԽՈ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ուրույն տեղ է հատկացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մոնիթորինգին՝ վեր հանելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերող խնդիրներն ու գործունեություն ծավալում վերհանված խնդիրների լուծման շուրջ:

Մշտադիտարկման խնդիրները և գործառույթները

Մշտադիտարկվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական և իրավական գործընթացի վրա համապատասխան իրավական ակտերի ներգործության աստիճանը և կիրառելիությունը:

Մշտադիտարկման հիման վրա վերլուծվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման ընթացքում ծագած խնդիրները և դրանց լուծման վերաբերյալ մշակվում առաջարկություններ:

Մշտադիտարկման հիման վրա մշակվում է առաջարկություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական և ռազմավարությունների, տարեկան և համալիր ծրագրի, հաշվետվությունների և դրանց կատարումն ապահովող այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ:

Մշտադիտարկում է իրականացվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման և դրանց իրականացման գործընթացի վերաբերյալ:

Մշտադիտարկվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար պատասխանատու պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այդ ոլորտում գործող հասարակական, գիտական և այլ կազմակերպությունների համագործակցության աշխատանքները:

Մշտադիտարկվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված դիմումները և առաջարկությունները:

Մշտադիտարկման արդյունքում կազմվում է տարեկան զեկույցը՝ «ԷԽՈ» ՀԿ-ին հասցեագրված հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ բողոքների, օրենսդրության վերլուծության, մամուլի արժանահավատ և չհերքված հրապարակումների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների զեկույցների, ինչպես նաև հաշմանդամության ոլորտի մասնագետների ու իրավապաշտպանների հետ հարցազրույցների արդյունքում ստացված տեղեկությունների հիման վրա: